ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,800 79.97 5,050 83.03 4,965 81.45 4,913 81.35
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 893 14.88 805 13.23 985 16.17 995 16.48
سایر دارایی ها 309 5.16 230 3.78 148 2.43 133 2.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,603 43.37 2,568 42.22 2,612 42.86 3,060 50.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق