مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1396/12/20 دریافت خبر 1397/01/28
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1396/12/20 دریافت خبر 1397/01/26
3 فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/12/20 دریافت خبر 1396/12/20
4 تغییر ساعت مجمع روز یکشنبه مورخ 96/12/20 دریافت خبر 1396/12/15
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1396/12/09
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1396/07/11 دریافت خبر 1396/08/07
7 اسامی حاضران در مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/11
8 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1396/06/29
9 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/02/31
10 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1396/02/16
11 اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر 1396/02/02
12 برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید به تاریخ 96/01/26 دریافت خبر 1396/02/02
13 خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ 95/09/29 دریافت خبر 1395/10/07
14 صورتجلسه مجمع مورخ 95.06.06 صندوق نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1395/06/17
15 اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/06/07
16 اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1395/05/19
17 برگزاری مجمع افزایش سقف هزینه های صندوق و تایید ان توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/16
18 مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1395/02/06
19 صورتجلسه مجمع مورخ 940615 صندوق ندای امید دریافت خبر 1394/07/20
20 دعوت به مجمع عمومی سالیانه صندوق ندای امید دریافت خبر 1394/05/31
21 مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1394/05/12
22 برزگراری مجمع صندوق نیکوکاری ندای امید در خصوص تصویب هزینه های سال جدید دریافت خبر 1394/05/03
23 برگزاری مجمع صندوق ندای امید دریافت خبر 1394/02/05
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق