بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/02/10 افشای پرتفوی منتهی به 31فروردین 1397 دانلود
1397/02/03 گزارش مدیر اجرا صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید سال 96 دانلود
1396/12/02 افشای پرتفوی منتهی به 30بهمن 1396 دانلود
1396/12/02 افشای پرتفوی منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1396/11/11 گزارش مدیر اجرا صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید دانلود
1396/11/10 افشای پرتفوی منتهی به 30 دی1396 دانلود
1396/10/10 افشای پرتفوی منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1394/05/04 بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق