صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/02/10 1397/02/10 افشای پرتفوی منتهی به 31فروردین 1397 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت مالی نه ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 افشای پرتفوی برای ماه منتهی به 29 اسفند 96 دانلود
1396/12/10 1396/12/10 افشای پرتفوی منتهی به 30بهمن 1396 دانلود
1396/11/17 1396/11/17 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/11/17 1396/11/17 صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 افشای پرتفوی منتهی به 30 دی1396 دانلود
1396/10/26 1396/10/26 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/26 1396/10/26 صورت مالی شش ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 افشای پرتفوی منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت‌های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/06/21 1396/06/21 صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/06/21 1396/06/21 گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت‌های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت مالی حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/12/17 1395/12/17 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/12/17 1395/12/17 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 اذرماه 95 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت مالی 6ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30آذرماه 1395 دانلود
1395/08/18 1395/08/18 گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1395 دانلود
1395/08/18 1395/08/18 صورت های مالی مربوط به دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/05/18 1395/05/18 گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 حسابرسی شده دانلود
1395/05/18 1395/05/18 صورت مالی منتهی به 1395/03/31 حسابرسی شده دانلود
1395/05/02 1395/05/02 گزارش عملکرد منتهی به 1394/03/31 حسابرسی شده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت مالی منتهی به 1395/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/02/01 1395/02/01 گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورت مالی منتهی به 1394/12/29 حسابرسی نشده دانلود
1394/12/18 1394/12/18 گزارش عملکرد حسلبرسی شده منتهی به 94.09.30 دانلود
1394/12/18 1394/12/18 صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 94.09.30 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به1394/09/30 دانلود
1394/10/27 1394/10/27 صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/05/13 1394/05/13 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 3 ماه و 4 روزه منتهی به 31 خرداد 139 دانلود
1394/04/31 1394/04/31 گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماه و چهار روزه منتهی به 31 خردادماه 1394 دانلود
1394/04/31 1394/04/31 صورتهای مالی دوره مالی 3 ماه و چهار روزه منتهی به 31 خردادماه 1394 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق