ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/30 4,848 80.42 % 0 0 % 972 16.13 % 208 3.45 % 3,000 49.77 %
2 1397/02/29 4,843 80.4 % 0 0 % 972 16.14 % 208 3.46 % 2,979 49.45 %
3 1397/02/28 4,816 80.31 % 0 0 % 972 16.21 % 208 3.48 % 2,974 49.59 %
4 1397/02/27 4,816 80.3 % 0 0 % 972 16.21 % 209 3.49 % 2,974 49.59 %
5 1397/02/26 4,816 80.3 % 0 0 % 972 16.21 % 209 3.49 % 2,974 49.58 %
6 1397/02/25 4,818 80.3 % 0 0 % 972 16.2 % 209 3.5 % 2,982 49.7 %
7 1397/02/24 4,798 80.23 % 0 0 % 964 16.12 % 218 3.65 % 2,974 49.74 %
8 1397/02/23 4,753 80.08 % 0 0 % 964 16.24 % 218 3.68 % 2,955 49.78 %
9 1397/02/22 4,761 80.11 % 0 0 % 964 16.22 % 217 3.67 % 2,953 49.68 %
10 1397/02/21 4,749 80.06 % 0 0 % 964 16.26 % 218 3.68 % 2,950 49.74 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق