ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/30 4,913 81.35 % 0 0 % 995 16.49 % 133 2.22 % 3,060 50.68 %
2 1396/11/29 4,917 81.36 % 0 0 % 995 16.48 % 134 2.22 % 3,063 50.69 %
3 1396/11/28 4,958 81.48 % 0 0 % 995 16.36 % 134 2.21 % 3,097 50.91 %
4 1396/11/27 4,971 81.52 % 0 0 % 995 16.33 % 134 2.21 % 3,102 50.88 %
5 1396/11/26 4,971 81.52 % 0 0 % 995 16.33 % 134 2.21 % 3,102 50.88 %
6 1396/11/25 4,971 81.51 % 0 0 % 995 16.33 % 134 2.21 % 3,102 50.88 %
7 1396/11/24 4,939 81.42 % 0 0 % 987 16.28 % 143 2.36 % 3,087 50.88 %
8 1396/11/23 4,918 81.35 % 0 0 % 987 16.34 % 143 2.37 % 3,076 50.89 %
9 1396/11/22 4,920 81.35 % 0 0 % 987 16.33 % 143 2.37 % 2,447 40.47 %
10 1396/11/21 4,920 81.35 % 0 0 % 987 16.33 % 143 2.38 % 2,447 40.47 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق