ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,805 80.02 4,867 80.68 4,787 80.16 4,848 80.41
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 898 14.97 966 16.01 966 16.17 972 16.12
سایر دارایی ها 301 5.02 199 3.31 218 3.65 208 3.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,637 43.92 3,042 50.43 2,959 49.55 3,000 49.76
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق