اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/12/11 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/01/29 مدیر ثبت صندوق تغییرات اساس نامه
1396/02/31 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 درخصوص تغییر حسابرس تغییرات اساس نامه
1395/03/04 مجمع افزایش سرمایه صندوق تغییرات اساس نامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق