امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/12/11 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/01/27 تغییر نصاب ترکیب دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
1397/01/27 حذف نرخ بازدهی پیش بینی سالانه صندوق تغییرات امیدنامه
1396/02/16 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 درخصوص تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
1396/02/16 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 درخصوص افزایش سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1395/03/16 مجمع افزایش هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
1394/07/20 تغییرات امیدنامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق