اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در سهام

در اندازه کوچک

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمين شده است . همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
1- سهام، حق تقدم سهلام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری" صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان. حداقل 70 % از داراييهاي صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر  
1-2- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
2-2- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر 30 % از كل داراييهاي صندوق
4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداكثر 20 % از كل داراييهاي صندوق
5- واحدهای سرمایه‌گذای "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار". حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها. حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام صندوق
8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذارای صندوق در سهام
فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر ميتواند بدون رعايت نصاب بند 1 جدول فوق تا 15 % از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.  
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق