اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,597,976,696
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,874
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,842
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,842
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 1,016,874 1,004,842 0 0 5,571 0 0 5,571 5,597,976,696
  2 1397/02/03 1,009,351 997,424 0 0 5,571 0 0 5,571 5,556,648,272
  3 1397/02/02 1,011,424 999,470 0 0 5,571 0 0 5,571 5,568,048,140
  4 1397/02/01 1,022,547 1,010,442 0 0 5,571 0 0 5,571 5,629,169,671
  5 1397/01/31 1,024,655 1,012,522 0 0 5,571 0 0 5,571 5,640,760,070
  6 1397/01/30 1,024,762 1,012,629 0 0 5,571 0 0 5,571 5,641,358,512
  7 1397/01/29 1,024,870 1,012,737 0 0 5,571 0 0 5,571 5,641,957,134
  8 1397/01/28 1,025,217 1,013,081 0 0 5,571 0 0 5,571 5,643,873,382
  9 1397/01/27 1,022,800 1,010,698 0 0 5,571 0 0 5,571 5,630,599,124
  10 1397/01/26 1,029,036 1,016,850 0 0 5,571 0 0 5,571 5,664,872,810
  11 1397/01/25 1,028,834 1,016,652 0 0 5,571 0 0 5,571 5,663,770,375
  12 1397/01/24 1,028,941 1,016,760 0 0 5,571 0 0 5,571 5,664,367,892
  13 1397/01/23 1,029,048 1,016,867 0 0 5,571 0 0 5,571 5,664,965,613
  14 1397/01/22 1,029,156 1,016,974 0 0 5,571 0 0 5,571 5,665,563,515
  15 1397/01/21 1,036,795 1,024,510 0 0 5,571 0 0 5,571 5,707,543,379
  16 1397/01/20 1,039,433 1,027,113 0 0 5,571 0 0 5,571 5,722,049,224
  17 1397/01/19 1,033,456 1,021,220 0 0 5,571 0 0 5,571 5,689,215,905
  18 1397/01/18 1,044,255 1,031,872 0 0 5,571 0 0 5,571 5,748,557,217
  19 1397/01/17 1,053,988 1,041,473 0 0 5,571 0 0 5,571 5,802,048,257
  20 1397/01/16 1,054,096 1,041,581 0 0 5,571 0 0 5,571 5,802,649,055
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi