جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,639,456,144
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,747,553
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,730,292
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,730,292
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 1,747,553 1,730,292 0 0 5,571 0 0 5,571 9,639,456,144
  2 1397/10/24 1,745,378 1,728,140 0 0 5,571 0 0 5,571 9,627,468,548
  3 1397/10/23 1,738,572 1,721,403 0 0 5,571 0 0 5,571 9,589,933,840
  4 1397/10/22 1,747,040 1,729,790 0 0 5,571 0 0 5,571 9,636,660,482
  5 1397/10/21 1,756,003 1,738,668 0 0 5,571 0 0 5,571 9,686,121,672
  6 1397/10/20 1,756,222 1,738,887 0 0 5,571 0 0 5,571 9,687,341,939
  7 1397/10/19 1,756,441 1,739,107 0 0 5,571 0 0 5,571 9,688,562,336
  8 1397/10/18 1,748,568 1,731,312 0 0 5,571 0 0 5,571 9,645,137,953
  9 1397/10/17 1,739,731 1,722,563 0 0 5,571 0 0 5,571 9,596,397,390
  10 1397/10/16 1,722,290 1,705,295 0 0 5,571 0 0 5,571 9,500,196,317
  11 1397/10/15 1,703,312 1,686,572 0 0 5,571 0 0 5,571 9,395,891,534
  12 1397/10/14 1,705,304 1,688,546 0 0 5,571 0 0 5,571 9,406,890,007
  13 1397/10/13 1,705,509 1,688,751 0 0 5,571 0 0 5,571 9,408,034,245
  14 1397/10/12 1,705,715 1,688,957 0 0 5,571 0 0 5,571 9,409,178,644
  15 1397/10/11 1,726,619 1,709,659 0 0 5,571 0 0 5,571 9,524,511,187
  16 1397/10/10 1,711,257 1,694,449 0 0 5,571 0 0 5,571 9,439,774,401
  17 1397/10/09 1,715,284 1,698,439 0 0 5,571 0 0 5,571 9,462,002,581
  18 1397/10/08 1,702,734 1,686,013 0 0 5,571 0 0 5,571 9,392,780,474
  19 1397/10/07 1,681,041 1,664,533 0 0 5,571 0 0 5,571 9,273,113,532
  20 1397/10/06 1,681,246 1,664,738 0 0 5,571 0 0 5,571 9,274,256,531