اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,179,225,905
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,122,297
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,109,177
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,109,177
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,122,297 1,109,177 0 0 5,571 0 0 5,571 6,179,225,905
  2 1397/03/28 1,112,263 1,099,282 0 0 5,571 0 0 5,571 6,124,101,076
  3 1397/03/27 1,093,475 1,080,754 0 0 5,571 0 0 5,571 6,020,879,368
  4 1397/03/26 1,065,330 1,052,997 0 0 5,571 0 0 5,571 5,866,243,540
  5 1397/03/25 1,065,444 1,053,111 0 0 5,571 0 0 5,571 5,866,882,225
  6 1397/03/24 1,065,558 1,053,225 0 0 5,571 0 0 5,571 5,867,516,746
  7 1397/03/23 1,065,672 1,053,339 0 0 5,571 0 0 5,571 5,868,151,476
  8 1397/03/22 1,040,213 1,028,231 0 0 5,571 0 0 5,571 5,728,274,453
  9 1397/03/21 1,032,810 1,020,546 0 0 5,571 0 0 5,571 5,685,464,140
  10 1397/03/20 1,036,549 1,024,159 0 0 5,571 0 0 5,571 5,705,589,136
  11 1397/03/19 1,040,341 1,027,944 0 0 5,571 0 0 5,571 5,726,673,264
  12 1397/03/18 1,045,911 1,033,439 0 0 5,571 0 0 5,571 5,757,286,435
  13 1397/03/17 1,046,027 1,033,555 0 0 5,571 0 0 5,571 5,757,933,385
  14 1397/03/16 1,046,143 1,033,671 0 0 5,571 0 0 5,571 5,758,580,499
  15 1397/03/15 1,046,259 1,033,787 0 0 5,571 0 0 5,571 5,759,227,781
  16 1397/03/14 1,046,376 1,033,903 0 0 5,571 0 0 5,571 5,759,875,226
  17 1397/03/13 1,046,492 1,034,020 0 0 5,571 0 0 5,571 5,760,522,837
  18 1397/03/12 1,050,026 1,037,479 0 0 5,571 0 0 5,571 5,779,795,517
  19 1397/03/11 1,035,866 1,023,515 0 0 5,571 0 0 5,571 5,701,999,728
  20 1397/03/10 1,035,985 1,023,634 0 0 5,571 0 0 5,571 5,702,662,576
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق