اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,708,166,917
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,036,899
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,024,622
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,024,622
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,036,899 1,024,622 0 0 5,571 0 0 5,571 5,708,166,917
  2 1396/11/30 1,036,999 1,024,722 0 0 5,571 0 0 5,571 5,708,724,219
  3 1396/11/29 1,037,815 1,025,528 0 0 5,571 0 0 5,571 5,713,213,868
  4 1396/11/28 1,045,386 1,032,996 0 0 5,571 0 0 5,571 5,754,821,557
  5 1396/11/27 1,047,857 1,035,434 0 0 5,571 0 0 5,571 5,768,405,036
  6 1396/11/26 1,047,957 1,035,535 0 0 5,571 0 0 5,571 5,768,963,786
  7 1396/11/25 1,048,058 1,035,635 0 0 5,571 0 0 5,571 5,769,524,904
  8 1396/11/24 1,042,407 1,030,063 0 0 5,571 0 0 5,571 5,738,481,288
  9 1396/11/23 1,038,633 1,026,342 0 0 5,571 0 0 5,571 5,717,752,039
  10 1396/11/22 1,039,127 1,026,831 0 0 5,571 0 0 5,571 5,720,475,998
  11 1396/11/21 1,039,227 1,026,931 0 0 5,571 0 0 5,571 5,721,032,649
  12 1396/11/20 1,047,052 1,034,650 0 0 5,571 0 0 5,571 5,764,032,690
  13 1396/11/19 1,047,152 1,034,750 0 0 5,571 0 0 5,571 5,764,590,251
  14 1396/11/18 1,047,252 1,034,850 0 0 5,571 0 0 5,571 5,765,147,977
  15 1396/11/17 1,038,272 1,025,994 0 0 5,571 0 0 5,571 5,715,813,613
  16 1396/11/16 1,042,156 1,029,830 0 0 5,571 0 0 5,571 5,737,185,602
  17 1396/11/15 1,043,567 1,031,224 0 0 5,571 0 0 5,571 5,744,947,788
  18 1396/11/14 1,040,259 1,027,963 0 0 5,571 0 0 5,571 5,726,782,734
  19 1396/11/13 1,046,354 1,033,976 0 0 5,571 0 0 5,571 5,760,277,953
  20 1396/11/12 1,046,454 1,034,076 0 0 5,571 0 0 5,571 5,760,836,063
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi