جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,801,312,840
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,140,026
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,118,347
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,118,347
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 2,140,026 2,118,347 0 0 5,571 0 0 5,571 11,801,312,840
  2 1397/08/21 2,132,258 2,110,657 0 0 5,571 0 0 5,571 11,758,470,353
  3 1397/08/20 2,108,712 2,087,343 0 0 5,571 0 0 5,571 11,628,589,979
  4 1397/08/19 2,164,362 2,142,452 0 0 5,571 0 0 5,571 11,935,602,491
  5 1397/08/18 2,196,992 2,174,766 0 0 5,571 0 0 5,571 12,115,623,071
  6 1397/08/17 2,197,206 2,174,980 0 0 5,571 0 0 5,571 12,116,815,748
  7 1397/08/16 2,197,420 2,175,195 1- 0 5,571 0 0 5,571 12,118,008,564
  8 1397/08/15 2,197,634 2,175,409 0 0 5,571 0 0 5,571 12,119,201,520
  9 1397/08/14 2,155,943 2,134,126 0 0 5,571 0 0 5,571 11,889,216,392
  10 1397/08/13 2,124,125 2,102,620 0 0 5,571 0 0 5,571 11,713,698,554
  11 1397/08/12 2,135,852 2,114,235 0 0 5,571 0 0 5,571 11,778,403,920
  12 1397/08/11 2,134,021 2,112,424 0 0 5,571 0 0 5,571 11,768,315,491
  13 1397/08/10 2,134,234 2,112,637 0 0 5,571 0 0 5,571 11,769,498,437
  14 1397/08/09 2,134,446 2,112,849 0 0 5,571 0 0 5,571 11,770,681,520
  15 1397/08/08 2,109,741 2,088,387 0 0 5,571 0 0 5,571 11,634,401,358
  16 1397/08/07 2,109,952 2,088,598 0 0 5,571 0 0 5,571 11,635,580,575
  17 1397/08/06 2,060,266 2,039,398 0 0 5,571 0 0 5,571 11,361,486,997
  18 1397/08/05 2,045,851 2,025,126 0 0 5,571 0 0 5,571 11,281,976,318
  19 1397/08/04 2,107,305 2,085,982 0 0 5,571 0 0 5,571 11,621,007,594
  20 1397/08/03 2,107,516 2,086,194 0 0 5,571 0 0 5,571 11,622,186,890