جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,526,861,779
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,725,619
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,710,081
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,710,081
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 1,725,619 1,710,081 0 0 5,571 0 0 5,571 9,526,861,779
  2 1397/09/19 1,740,269 1,724,590 0 0 5,571 0 0 5,571 9,607,689,385
  3 1397/09/18 1,734,378 1,718,758 0 0 5,571 0 0 5,571 9,575,199,267
  4 1397/09/17 1,719,702 1,704,227 0 0 5,571 0 0 5,571 9,494,247,011
  5 1397/09/16 1,720,095 1,704,618 0 0 5,571 0 0 5,571 9,496,425,700
  6 1397/09/15 1,720,249 1,704,771 0 0 5,571 0 0 5,571 9,497,280,710
  7 1397/09/14 1,720,402 1,704,925 0 0 5,571 0 0 5,571 9,498,135,988
  8 1397/09/13 1,702,137 1,686,839 0 0 5,571 0 0 5,571 9,397,381,438
  9 1397/09/12 1,716,281 1,700,847 0 0 5,571 0 0 5,571 9,475,419,495
  10 1397/09/11 1,669,197 1,654,223 0 0 5,571 0 0 5,571 9,215,677,353
  11 1397/09/10 1,616,674 1,601,236 0 0 5,571 0 0 5,571 8,920,483,747
  12 1397/09/09 1,677,007 1,660,982 0 0 5,571 0 0 5,571 9,253,332,156
  13 1397/09/08 1,677,198 1,661,173 0 0 5,571 0 0 5,571 9,254,394,367
  14 1397/09/07 1,677,389 1,661,364 0 0 5,571 0 0 5,571 9,255,456,734
  15 1397/09/06 1,729,718 1,712,868 0 0 5,571 0 0 5,571 9,542,384,855
  16 1397/09/05 1,719,112 1,700,023 0 0 5,571 0 0 5,571 9,470,828,935
  17 1397/09/04 1,795,361 1,775,531 0 0 5,571 0 0 5,571 9,891,482,248
  18 1397/09/03 1,795,566 1,775,736 0 0 5,571 0 0 5,571 9,892,622,591
  19 1397/09/02 1,840,839 1,820,570 0 0 5,571 0 0 5,571 10,142,393,273
  20 1397/09/01 1,991,047 1,970,778 0 0 5,571 0 0 5,571 10,979,201,479