جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,591
تعداد واحدهای باقی مانده: 193,409
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,874,987,864
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,664,785
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,649,975
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,649,975
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/27 1,664,785 1,649,975 0 0 6,591 0 0 6,591 10,874,987,864
  2 1397/11/26 1,661,834 1,647,055 0 0 6,591 0 0 6,591 10,855,739,919
  3 1397/11/25 1,662,027 1,647,248 0 0 6,591 0 0 6,591 10,857,010,092
  4 1397/11/24 1,662,220 1,647,441 0 0 6,591 0 0 6,591 10,858,280,355
  5 1397/11/23 1,673,514 1,658,626 0 0 6,591 0 0 6,591 10,932,005,903
  6 1397/11/22 1,677,177 1,662,255 0 0 6,591 0 0 6,591 10,955,925,204
  7 1397/11/21 1,677,370 1,662,449 0 0 6,591 0 0 6,591 10,957,198,695
  8 1397/11/20 1,665,881 1,651,074 0 0 6,591 0 0 6,591 10,882,227,829
  9 1397/11/19 1,666,074 1,651,267 0 0 6,591 0 0 6,591 10,883,499,259
  10 1397/11/18 1,666,267 1,651,460 0 0 6,591 0 0 6,591 10,884,770,784
  11 1397/11/17 1,666,460 1,651,653 0 0 6,591 0 0 6,591 10,886,042,400
  12 1397/11/16 1,656,072 1,641,367 0 668 6,591 0 0 6,591 10,818,252,134
  13 1397/11/15 1,659,956 1,643,553 0 0 5,923 0 0 5,923 9,734,765,023
  14 1397/11/14 1,655,174 1,638,820 0 352 5,923 0 0 5,923 9,706,730,733
  15 1397/11/13 1,702,577 1,684,700 0 0 5,571 0 0 5,571 9,385,465,021
  16 1397/11/12 1,719,383 1,701,345 0 0 5,571 0 0 5,571 9,478,193,532
  17 1397/11/11 1,719,609 1,701,571 0 0 5,571 0 0 5,571 9,479,453,370
  18 1397/11/10 1,719,836 1,701,797 0 0 5,571 0 0 5,571 9,480,713,300
  19 1397/11/09 1,720,167 1,702,096 0 0 5,571 0 0 5,571 9,482,374,785
  20 1397/11/08 1,721,964 1,704,939 0 0 5,571 0 0 5,571 9,498,217,689