اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,615,446,544
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,020,093
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,978
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,978
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/30 1,020,093 1,007,978 0 0 5,571 0 0 5,571 5,615,446,544
  2 1397/02/29 1,019,447 1,007,342 0 0 5,571 0 0 5,571 5,611,903,214
  3 1397/02/28 1,014,612 1,002,575 0 0 5,571 0 0 5,571 5,585,345,241
  4 1397/02/27 1,014,728 1,002,691 0 0 5,571 0 0 5,571 5,585,990,906
  5 1397/02/26 1,014,844 1,002,807 0 0 5,571 0 0 5,571 5,586,636,733
  6 1397/02/25 1,015,362 1,003,320 0 0 5,571 0 0 5,571 5,589,496,879
  7 1397/02/24 1,011,771 999,780 0 0 5,571 0 0 5,571 5,569,771,838
  8 1397/02/23 1,003,741 991,861 0 0 5,571 0 0 5,571 5,525,660,022
  9 1397/02/22 1,005,167 993,268 0 0 5,571 0 0 5,571 5,533,493,485
  10 1397/02/21 1,002,950 991,083 0 0 5,571 0 0 5,571 5,521,322,863
  11 1397/02/20 1,003,066 991,199 0 0 5,571 0 0 5,571 5,521,967,646
  12 1397/02/19 1,003,182 991,314 0 0 5,571 0 0 5,571 5,522,612,591
  13 1397/02/18 1,008,521 996,582 0 0 5,571 0 0 5,571 5,551,956,803
  14 1397/02/17 1,004,930 993,042 0 0 5,571 0 0 5,571 5,532,235,489
  15 1397/02/16 997,455 985,671 0 0 5,571 0 0 5,571 5,491,174,344
  16 1397/02/15 998,884 987,082 0 0 5,571 0 0 5,571 5,499,034,746
  17 1397/02/14 1,007,428 995,510 0 0 5,571 0 0 5,571 5,545,988,992
  18 1397/02/13 1,007,544 995,626 0 0 5,571 0 0 5,571 5,546,635,186
  19 1397/02/12 1,007,660 995,743 0 0 5,571 0 0 5,571 5,547,281,541
  20 1397/02/11 1,007,776 995,859 0 0 5,571 0 0 5,571 5,547,928,058
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق