مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضران در مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/11
2 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1396/06/29
3 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/02/31
4 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1396/02/16
5 اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر 1396/02/02
6 برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید به تاریخ 96/01/26 دریافت خبر 1396/02/02
7 خلاصه صورتجلسه مجمع مورخ 95/09/29 دریافت خبر 1395/10/07
8 صورتجلسه مجمع مورخ 95.06.06 صندوق نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1395/06/17
9 اسامی حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/06/07
10 اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1395/05/19
11 برگزاری مجمع افزایش سقف هزینه های صندوق و تایید ان توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر 1395/03/16
12 مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1395/02/06
13 صورتجلسه مجمع مورخ 940615 صندوق ندای امید دریافت خبر 1394/07/20
14 دعوت به مجمع عمومی سالیانه صندوق ندای امید دریافت خبر 1394/05/31
15 مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید دریافت خبر 1394/05/12
16 برزگراری مجمع صندوق نیکوکاری ندای امید در خصوص تصویب هزینه های سال جدید دریافت خبر 1394/05/03
17 برگزاری مجمع صندوق ندای امید دریافت خبر 1394/02/05
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق