ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,778 79.73 4,110 70.98 3,979 68.86 3,999 67.47
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 896 14.95 1,370 23.65 1,471 25.45 1,663 28.07
سایر دارایی ها 318 5.32 313 5.4 331 5.73 266 4.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,608 43.52 2,377 41.06 2,487 43.04 2,616 44.15
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق