ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/01 3,979 67.36 % 0 0 % 1,663 28.17 % 267 4.52 % 2,619 44.35 %
2 1396/07/30 3,999 67.48 % 0 0 % 1,663 28.08 % 266 4.5 % 2,616 44.16 %
3 1396/07/29 3,994 67.46 % 0 0 % 1,663 28.1 % 266 4.5 % 2,602 43.95 %
4 1396/07/28 3,928 67.09 % 0 0 % 1,663 28.42 % 266 4.55 % 2,549 43.53 %
5 1396/07/27 3,928 67.09 % 0 0 % 1,663 28.42 % 266 4.55 % 2,549 43.53 %
6 1396/07/26 3,928 67.09 % 0 0 % 1,663 28.42 % 266 4.55 % 2,549 43.53 %
7 1396/07/25 3,909 66.98 % 0 0 % 1,663 28.51 % 266 4.56 % 2,537 43.47 %
8 1396/07/24 3,884 66.88 % 0 0 % 1,648 28.39 % 278 4.79 % 2,517 43.34 %
9 1396/07/23 3,870 66.8 % 0 0 % 1,648 28.46 % 278 4.8 % 2,506 43.26 %
10 1396/07/22 3,847 66.67 % 0 0 % 1,648 28.57 % 278 4.82 % 2,489 43.13 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق