ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,777 79.72 4,107 70.92 3,973 68.71 3,979 67.36
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 897 14.97 1,374 23.74 1,481 25.62 1,663 28.16
سایر دارایی ها 318 5.31 312 5.39 330 5.72 267 4.52
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,608 43.52 2,380 41.11 2,493 43.12 2,619 44.34
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق