اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,103
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,897
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,676,758,639
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,126,271
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,112,436
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,112,436
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,126,271 1,112,436 0 0 5,103 0 0 5,103 5,676,758,639
  2 1396/08/25 1,126,391 1,112,556 0 0 5,103 0 0 5,103 5,677,371,978
  3 1396/08/24 1,126,511 1,112,675 0 0 5,103 0 0 5,103 5,677,982,702
  4 1396/08/23 1,123,681 1,109,836 0 0 5,103 0 0 5,103 5,663,494,676
  5 1396/08/22 1,121,330 1,107,519 0 0 5,103 0 0 5,103 5,651,671,220
  6 1396/08/21 1,115,011 1,101,288 0 0 5,103 0 0 5,103 5,619,873,565
  7 1396/08/20 1,112,142 1,098,460 0 0 5,103 0 0 5,103 5,605,440,884
  8 1396/08/19 1,115,607 1,101,880 0 0 5,103 0 0 5,103 5,622,892,005
  9 1396/08/18 1,115,726 1,101,999 0 0 5,103 0 0 5,103 5,623,498,518
  10 1396/08/17 1,115,845 1,102,117 0 0 5,103 0 0 5,103 5,624,105,232
  11 1396/08/16 1,113,761 1,100,063 0 0 5,103 0 0 5,103 5,613,621,754
  12 1396/08/15 1,111,482 1,097,818 0 0 5,103 0 0 5,103 5,602,163,568
  13 1396/08/14 1,112,042 1,098,371 0 0 5,103 0 0 5,103 5,604,986,005
  14 1396/08/13 1,110,145 1,097,207 0 0 5,103 0 0 5,103 5,599,048,788
  15 1396/08/12 1,106,221 1,093,338 0 0 5,103 0 0 5,103 5,579,306,222
  16 1396/08/11 1,106,286 1,093,404 0 0 5,103 0 0 5,103 5,579,639,992
  17 1396/08/10 1,106,352 1,093,469 0 0 5,103 0 0 5,103 5,579,974,129
  18 1396/08/09 1,106,916 1,095,685 0 0 5,103 0 0 5,103 5,591,280,119
  19 1396/08/08 1,106,124 1,094,905 0 0 5,103 0 0 5,103 5,587,300,238
  20 1396/08/07 1,115,391 1,104,045 0 0 5,103 0 0 5,103 5,633,940,582
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق