اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,212,351,322
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,127,682
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,115,123
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,115,123
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26
نوع صندوق : نیکوکاری تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/23 1,127,682 1,115,123 0 0 5,571 0 0 5,571 6,212,351,322
  2 1397/04/22 1,135,068 1,122,409 0 0 5,571 0 0 5,571 6,252,941,247
  3 1397/04/21 1,135,147 1,122,488 0 0 5,571 0 0 5,571 6,253,381,898
  4 1397/04/20 1,135,227 1,122,567 0 0 5,571 0 0 5,571 6,253,822,846
  5 1397/04/19 1,145,683 1,132,920 0 0 5,571 0 0 5,571 6,311,499,822
  6 1397/04/18 1,152,128 1,139,278 0 0 5,571 0 0 5,571 6,346,920,468
  7 1397/04/17 1,152,211 1,139,361 0 0 5,571 0 0 5,571 6,347,381,904
  8 1397/04/16 1,165,452 1,152,422 0 0 5,571 0 0 5,571 6,420,142,368
  9 1397/04/15 1,179,614 1,166,390 0 0 5,571 0 0 5,571 6,497,957,450
  10 1397/04/14 1,179,694 1,166,470 0 0 5,571 0 0 5,571 6,498,405,591
  11 1397/04/13 1,179,775 1,166,551 0 0 5,571 0 0 5,571 6,498,854,023
  12 1397/04/12 1,179,851 1,166,627 0 0 5,571 0 0 5,571 6,499,278,480
  13 1397/04/11 1,149,326 1,136,522 0 0 5,571 0 0 5,571 6,331,566,450
  14 1397/04/10 1,136,360 1,123,736 0 0 5,571 0 0 5,571 6,260,332,805
  15 1397/04/09 1,161,021 1,148,059 0 0 5,571 0 0 5,571 6,395,838,000
  16 1397/04/08 1,160,407 1,147,454 0 0 5,571 0 0 5,571 6,392,468,236
  17 1397/04/07 1,160,488 1,147,535 0 0 5,571 0 0 5,571 6,392,918,325
  18 1397/04/06 1,166,312 1,153,104 0 0 5,571 0 0 5,571 6,423,940,873
  19 1397/04/05 1,187,908 1,174,404 0 0 5,571 0 0 5,571 6,542,607,366
  20 1397/04/04 1,204,639 1,190,907 0 0 5,571 0 0 5,571 6,634,543,376